top of page
Договір публічної оферти

Фізична особа підприємець Шульц Олег Євгенович, надалі іменується – «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність, яка вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість послуг, надалі іменується – «Клієнт», з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали даний Договір про надання послуг (надалі іменується – Договір) про наступне:

1. Загальні положення і терміни

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ФОП Шульц Олега Євгеновича і містить всі істотні умови надання послуг, які згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, ліцензії медичної практики (спеціальність – «Психотерапія»; строк дії ліцензії: з 07.12.2017р.) є однаковими для всіх контрагентів.

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.3. Акцепт умов цього Договору є також акцептом Клієнта всіх інших угод, правил, подальших змін умов договору та інших документів, опублікованих на Сайті, які є невід’ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг Виконавцем.

1.4. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Заходів, які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.5. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.6. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: hgps://www.olegshults.com, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.7. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору.

1.8. Сесія – окремий проміжок часу, під час якого здійснюється співпрця між сторонами щодо виконання Клієнту послуги Виконавцем.
1.9. Здійснення оплати Клієнтом на розрахунковий рахунок Виконавця або он-лайн через платіжну систему LiqPay або іншу систему, визначену Виконавцем на сайті (відкритий веб- застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток).

1.10. Оплата на розрахунковий рахунок виконавця або через платіжну систему LiqPay, або через будь-яку іншу платіжну систему, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і Виконавцем, та засвідчує факт її укладання.

1.11. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку шляхом обов’язкового розміщення зазначених змін (доповнень) на Сайті Виконавця. Всі зміни (доповнення), що вносяться Виконавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов’язковими з моменту їх розміщення на Сайті. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід’ємною його частиною.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Клієнту консультаційні послуги в сфері психології, психотерапії, а саме отримання консультації або проведення психологічної/психотерапевтичної сесії (далі – «сесії») на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Клієнт зобов'язується оплатити Виконавцю вартість сесії, яке він вибирає.
2.3. Графік і кількість сесій обговорюються особисто між Виконавцем і Клієнтом.
2.4. Ніякі претензії щодо результативності застосування Клієнтом знань та навичок, отриманих в результаті консультацій та/або сесій, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, отримані при використанні цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Клієнті.

3. Умови надання послуг

3.1. Виконавець надає Клієнту послуги, шляхом організації через будь-яку платформу (за попереднім узгодженням міх Клієнтом та Виконавцем) он-лайн сесії з Виконавцем, а клієнт зобов’язується оплатити Виконавцеві послуги на умовах та в терміни, визначені даним договором.

3.2. Послуга вважається наданою, а сесія вважається такою, що була проведена, у випадку якщо Клієнт протягом 30 хвилин від початку сесії не зʼявляється на неї та не попередив Виконавця за 24 години щодо її перенесення.

4. Порядок надання послуг

4.1. Послуги надаються Клієнту Виконавцем он-лайн.
4.2. На сайті Виконавець розміщає інформацію про види послуг, що надаються, вартість таких послуг та питання, що можуть бути предметом сесій з Клієнтом.
4.3. Без здійснення оплати сесія не призначається та не проводиться (якщо попередньо письмово не погоджене інше).
4.4. Виконавець розміщує на сайті інформацію про можливі теми сесій, як про те, як відбувається сесія психологічного консультування або психотерапії, та як провести оплату.

4.5. Клієнт має право не пізніше ніж за 24 години до години початку призначеної сесії замінити або скасувати: дату та/або час сесії. Дата та час сеансу змінюється. Кошти за скасовану завчасно (за 24 години до початку сеансу) сесію повертаються за письмовим запитом Замовника надісланим на електронну пошту Виконавця.
4.6. Індивідуальна сесія зазвичай триває 50 хвилин (іноді до 90 хвилин – за попередньою домовленістю), парна або групова сесія тривають 50-90 хвилин.

4.7. У зв’язку з можливим виникненням технічних питань під час підключення Клієнта до онлайн платформи перша сесія може тривати менше, визначеній у п. 4.6. даного Договору, часу. Час затримки початку сесії, що стався з вини Клієнта не компенсується. Якщо затримка сталась з вини Виконавця час запізнення може бути компенсований в поточній сесії або в наступній сесії на розсуд Виконавця.

4.8. Виконавець під час сесії зобов’язаний надати Клієнту всю можливу психологічну/психотерапевтичну допомогу у вигляді консультування, психологічної корекції та психотерапії. В своїй роботі Виконавець використовує апробовані психодіагностичні, психологічні, психосоціальні та психотерапевтичні методи.

5. Вартість послуг і порядок проведення розрахунків

5.1. Вартість послуг становить вартість всіх наданих Клієнту послуг.
5.2. Вартість послуг формується на базі обраних Клієнтом видів послуг та кількості сесій.

5.3. Вартість однієї послуги та/або однієї сесії зазначається на сайті Виконавця.
5.4. Замовник здійснює 100% оплату за замовлення он-лайн через платіжну систему LiqPay або іншу систему, запропоновану на сайті Виконавцем, у сумі, визначеній за результатами оброблення замовлення Клієнта.
5.5. Кошти на рахунок Виконавця зараховуються на початку проведення сеансу.
5.6. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 години до початку сеансу сплачені Замовником кошти не повертаються, а одразу зараховуються Виконавцеві.

6. Обов’язки та права сторін

6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Організувати проведення сесії в строк, визначений Клієнтом та погоджений з Виконавцем.
6.1.2. Інформувати Клієнта про перенесення з боку Виконавця дати та/або часу сесії та погодити з Клієнтом інший час та/або дату сесії.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. У випадку скасування Клієнтом сесії не пізніше ніж за 24 години погодити з Клієнтом іншу дату та час проведення сесії.
6.2.2. На власний розсуд обирати програму (методологію) надання послуг, яка, на думку Виконавця, найкраще відповідає потребам Клієнта.
6.2.3. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.
6.2.4. Вносити зміни, доповнення до цього Договору без додаткового та/або окремого погодження з Клієнтом.
6.3. Замовник зобов’язаний:
6.3.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця.
6.3.2. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.

6.3.3. Забезпечити стабільний Інтернет-зв’язок.
6.3.4. Повідомити Виконавця не пізніше ніж за 24 години до часу початку сесії про скасування та/або перенесення дати та/або часу сесії.
6.3.5. Демонструвати взаємну повагу до Виконавця.

6.3.6. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Замовника.
6.3.7. Зʼявлятися на сесії у тверезому стані.
6.4. Замовник має право:

6.4.1. Під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) Виконавцем, який володіє фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг.
6.4.2. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та послуг, що надаються за Договором.

6.4.3. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

7. Конфіденційність та обробка персональних даних

7.1. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Клієнта, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання послуги Клієнту.
7.2. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Клієнта (прізвище, імя, по батькові, електронну та поштову адреси Клієнта тощо).

7.3. Виконавець зобов'язується ніколи не передавати персональні дані третім особам без попередньої згоди Клієнта.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець і Клієнт, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору.
8.2. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до українського суду.

8.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.і., тривала відсутність електроенергії та Інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних

або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.
9.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 10.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних домовленостей.

10. Інші умови договору

10.1. Клієнт гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
10.2. В ситуації, що не врегульована цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. До даного договору застосовується законодавство України.
10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору.

11. Реквізити Виконавця

Фізична Особа Підприємець Шульц Олег Євгенович
Адреса: Україна, 58004, м. Чернівці, вул. Главки Й., 4, кв. 4.
ЄДРПОУ: 2426722617
IBAN: UA213354290000026008054013178 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Електронна адреса розміщення рішення про отримання ліцензії на порталі електронних сервісів органу ліцензування:
hgp://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/Ліцензійний реєстр/lp_vy_2017-12-07.pdf (список) hgp://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/Ліцензійний реєстр/nz_lp_2017-12-07.pdf (наказ) Телефон (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 (98) 361 2740
Сайт: hgps://www.olegshults.com
E-mail: olegeshults@gmail.com

bottom of page